08/11/2010

حسينم اي عزاداران بدل داغ پسر دارم

Category: علي اكبر — malilom @ 6:31 PM

حسينم اي عزاداران بدل داغ پسر دارم
در اين درياي خون افتاده من يکتا گهردارم

کجا افتادي از اين يوسف گلگون قباي من
بگوشت غرقه خون بابا نمي آيد صداي من

نمي باشد بخير وصلت عليجانم دواي من
ز داغت تا صف محشر رخ از خون توتر دارم

دگر بعد از تو اي بابا حيات من شود مشکل
بماند تا قيامت داغ تو بابا مرا در دل

عجب کردي علي اکبر ميان خاک وخون محفل
چگونه در محيط خون به تو تاب نظر دارم

بنه سر را بزانويم دمي پس خواب راحت کن
بيا جانا در آغوشم زماني استراحت کن

در اين صحراي پر دشمن زمن بابا حمايت کن
اميدم بود در دنيا نهالي نوثمر دارم

گذارم غرقه خون بابا برويم روي گلگونت
زنم بوسه پياپي من به لبهاي پر از خونت

بقربان لبان تشنه وآن درد افزونت
ببين اي نونهال من چه شامي بي سحر دارم

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below