10/11/2010

زمانه غرق رنج وماتم شد ، مه محرم شد

Category: محرم — malilom @ 2:10 AM

زمانه غرق رنج وماتم شد ، مه محرم شد
نواي غم به چرخ اعظم شد ، جهان پر از غم شد
مه محرم شد

بکربلا حسين بي ياور عزيز پيغمبر
به قهرمان کربلا بگفت اي خواهر نمونه ي مادر
ترا نصيب محنت وغم شد ، مه محرم شد

تو خواهرا زروي عمخواري نما پر ستاري
بکودکان من نماياراي در اين گرفتاري
که آه شاه به چرخ اعظم شد ، مه محرم شد

چو بنگري تو در صف جلاد ، مرا مکش فرياد
بخون پاک ياوران سجاد ، مبر دمي از ياد

به تشنگي تو بنگري خواهر برادرم عباس
شود جدا دو دستش از پيکر ز قوم حق نشناس
نواي غم به چرخ اعظم شد ، جهان پر از غم شد ، مه محرم شد

کنم چو باب خود ولي الله قتال با اعدا
تو صبر کن در اين مصيبتها چو مادرم زهرا
بدان اسارتت مسلم شد ، مه محرم شد

چو بنگري تنم بخون غلطان فتاده در ميدان
تو خواهرا مکن ز دل افغان مشو ز غم نالان
چو جلوه گر به نيزه رأسم شد ، مه محرم شد ، مه محرم شد

اي شيعه به سر زن موسم غم آمد

Category: محرم — malilom @ 2:08 AM

اي شيعه به سر زن موسم غم آمد
هنگام عزاداري وماه ماتم آمد

اي سرور دين سيد ابرار حسين جان
زهرا وعلي را گل گلزار حسين جان

مات رخ تو ثابت وسيار حسين حان
عالم بعزاي تو بناله همدم آمد

اي نور خدا در دل اضلال وتباهي
اي مخزن وگنجينه ي اسرار الهي

سالار شهيداني وبر جمله گواهي
اين منزله بر تو ز حيّ اعظم آمد

عالم همه را نام حسيني بزبان است
محزون وپريشان همه ذران جهان است

سوزان دل وخونين جگر عالميان است
ماه خون وايثار يا محرم آمد

عالم همه محو گل رخسار حسين است
ذرات جهان در عجب از کار حسين است