13/12/2009

رسیدم بکویت برادر حسین جان

Category: اربعین — malilom @ 7:56 PM

رسیدم بکویت برادر حسین جان
بقربان رویت برادر حسین جان

نبودم اگر مدتی در بر تو
دلم بود سویت برادر حسین جان

زباد صبا بر مشامم رسیدی
بهر لحظه بویت برادر حسین جان

ندارند ومهلت که آبی بریزم
من اندر گلویت برادر حسین جان

به هر مجلس ومحفل ای جان خواهر
کنم جستوجویت برادر حسین جان

شود خاک غم بر سرم گر نمایم
بخبر گفتگویت برادر حسین جان

ز شام غم انجام وآیم بخواری
در ایندم بسویت برادر حسین جان

دریغا که داریم واندر دل خود
همه آرزویت برادر حسین جان

بود این غم وحزن وآمال ذاکر
که آید بسویت برادر حسین جان

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below