آخرين ستاره

آلبوم آخرین ستاره – با صدای مداح اهل بیت: محمد هدائي

بار امانت
کلمات از دیوان امام خمینی

آخرین ستاره – خوش آمدی یا مهدی
کلمات خسرو

القدس الحزين – عربي
كلمات أحمد مشيمع

آخرین دوره زمان
کلمات از حسان

امام علي- عربي
كلمات ضياء جمال الدين

جلوه دیدار
کلمات از دیوان امام خمینی

ساده لوحان
کلمات از خسرو

ای اماما جان فدایت

Comments »

No comments yet.. تا اکنون نظری یا پیشنهادی در نظر گرفته نشده .. لا توجد تعليقات أو آراء لحد الآن

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

لطفا نظرات یا پیشنهادات خود را در ذیل بنویسید. وجهت دریافت پاسخ نام وایمیلتان را نیز ثبت نمائید / الرجاء كتابة آرائكم، تعليقاتكم أو اقتراحاتكم أدناه مع ذكر البريد الإلكتروني من أجل الاستجابة لكم / Please Leave a comment below